نشاء گل گاوزبان

نام علمی: Echium  amoenum

نحوه تکثیر: بذر ، نشاء

میزان مصرف در هکتار: 30هزار

          *گیاهی ایست علفی و چند ساله دارای برگ های کرکدار

          *قسمت مورد استفاده: گل

          * نحوه تکثیر: بذر

          *سیستم کشت و فواصل کشت: فارورو فاصله ردیف ها یک متر و فاصله بوته ها 50 سانتی متر می باشد

          *مقدار بذر  ونشاء مورد استفاده: بذر 6-5 کیلوگرم و مقدار نشاء 30 هزارتا در هکتار می باشد

          *زمان برداشت گیاه: اواسط فصل بهار تا اواسط فصل تابستان

          *عملکرد گیاه: 700 تا یک تن گل خشک