نشاء آویشن باغی

نام علمی: Thymus  vulgaris

نحوه تکثیر: بذر ، نشاء

میزان مصرف در هکتار: 100-80 هزار

آویشن گیاهی است چند ساله از خانواده نعناعیان با برگ های ریز و گل های سفید رنگ و ارتفاع 25 سانتی متر

قسمت مورد استفاده آویشن: شامل برگ‌ها و سرشاخه ‌های گلدار می باشد.

روش تکثیر: جنسی(بذر)، تقسیم بوته

مقدار بذر یا نشاء مورد نیاز در هکتار: 6-5 کیلو گرم بذر در هکتار و 100هزارتا نشاء لازم می باشد.

سیستم کشت، فواصل کاشت گیاه: خطی و فارور

فواصل کاشت: ردیف (60-70) روی پشته به صورت زیکزاک (20-25) سانتی متر

زمان برداشت گیاه: در ابتدای زمان گلدهی (اواخر بهار تا اوایل پاییز)

عملکرد گیاه: 3/5 تن سرشاخه